Flower_retreats_logo.png

Algemene voorwaarden

Boekings- en annuleringsvoorwaarden

1. Door het inschrijven en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.

2. De betaling dient uiterlijk binnen 14 dagen na inschrijving plaats te vinden. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Flower Retreats het recht de reservering te laten vervallen.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.

5. Het afzien van deelname van een onderdeel van een retreat geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.

6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden, dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:

  • Twee maanden voor aanvang van de retreat: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.

  • Een maand voor aanvang van de retreat: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.

  • Twee weken voor aanvang van de retreat: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.

  • Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

7. Indien de deelnemer niet in staat is de door haar geboekte retreat bij te wonen, is het haar toegestaan haar plaats over te dragen aan iemand anders. In dit geval moeten de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 week voor aanvang aan Flower Retreats zijn doorgegeven. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het onderling verrekenen van de betaling. 

8. Flower Retreats heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Flower Retreats heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

9. Flower Retreats heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.

 
AANSPRAKELIJKHEID

1. Flower Retreats zal zorg dragen voor een goed verloop van de retreats.

2. Deelname aan een cursus of retreat is geheel op eigen risico. Flower Retreats is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Inner Bliss Ladies. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

 
MEDISCHE DISCLAIMERS

1. De activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meld voorafgaand aan het programma altijd aan Liesbeth of Pascalle als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kunnen wij het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

 

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

1. Flower Retreats heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Flower Retreats zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

 

HUISREGELS

1. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retreat niet toegestaan. 

2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Flower Retreats is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.

3. Flower Retreats heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.

4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Flower Retreats niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.

5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Inner Bliss Ladies.

 

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.